Vanaf 01 november 2008 werd reiskwis.be stopgezet. Onderstaande voorwaarden waren van toepassing op de wedstrijd, tot 31/10/2008


Artikel 1
De wedstrijd staat onder toezicht van gerechtsdeurwaarder Dhr. Eric De Belder, Sint Jobstraat 21, 2200 Herentals. Zijn uitgesloten van deelname: huidige en vroegere personeelsleden en hun gezinsleden (onder hetzelfde dak wonend).

Artikel 2
Over de wedstrijd wordt geen telefonische of schriftelijke correspondentie gevoerd.
Deelname aan de wedstrijd kan enkel via het invulformulier op de website reiskwis.be. Andere antwoorden, mondeling of schriftelijk, of via een afzonderlijke email worden geweigerd.
De inzendingen worden per wedstrijdperiode van 2 maanden verzameld. Alle juiste antwoorden, binnengekomen tijdens de betrokken 2 maanden en ten laatste 24h op de laatste dag van de tweede maand, worden geteld.

Artikel 3
Bij ex aequo wordt diegene, die eerst zijn antwoord heeft ingezonden, tot winnaar uitgeroepen. De winnaar wordt per e-mail verwittigd, ten laatste 20 dagen na afsluiten van de tweemaandelijkse periode. De winnaar wordt eveneens bekendgemaakt op deze website onder volgende vorm: de heer J.Jannsen uit Grobbendonk.

Artikel 4
Elke 2 maanden start een nieuwe wedstrijdperiode. Deelnemers mogen elke nieuwe periode  opnieuw deelnemen. Deelname is beperkt tot één inzending per wedstrijdperiode van 2 maanden. De organisatoren behouden zich het recht voor om deelnemers, die meerdere deelnameformulieren voor één wedstrijdperiode (2 maanden) doorzenden, uit te sluiten hetzij voor deelname tijdens betrokken periode, hetzij voor alle volgende.

Artikel 5
Deelname aan de wedstrijd is volledig gratis. De enige voorwaarde is dat de deelnemers akkoord gaan door het eenvoudige feit van deelname om een periodieke nieuwsbrief te ontvangen per e-mail: Aromail. De ontvangers kunnen ten allen tijde, door een eenvoudige mail, te kennen geven dat ze deze nieuwsbrief niet meer wensen te ontvangen. Zodra ze echter opnieuw deelnemen, zijn ze terug akkoord om de nieuwsbrief Aromail te ontvangen.

Artikel 7
Als in geval van overmacht of technische problemen de wedstrijd zou geannuleerd worden, kan de organisator hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.
De organistaor houdt zich het recht voor, zonder enige vorm van schadevergoeding, de wedstrijd op elk ogenblik stop te zetten zonder enige opgave van reden.

Artikel 8
De organisator heeft het recht de correctheid van de ingevulde persoonsgegevens na te gaan.

Artikel 9
Een deelnemer kan slechts éénmaal een prijs winnen. Wanneer tijdens een van de volgende periodes dezelfde persoon opnieuw als prijswinnaar wordt geselecteerd, wordt deze niet in aanmerking genomen, en wordt de tweede gerangschikte als prijswinnaar uitgeroepen.

Artikel 10
Door deelname verklaren de deelnemers zich akkoord met deze voorwaarden.

  

www.reiskwis.be is een initiatief van de Aro-Travel Group Belgium - lic. A5071 - email marc@arotravel.be 
v.u. M Van der Donck, Binnenheide 40 2288 Bouwel. 
Uw gegevens worden enkel aangewend om de periodieke nieuwsbrief 
Aromail te verzenden, en worden niet gebruikt voor andere doeleinden.